Halogenderiváty uhlovodíků

 

F     Halogenové deriváty jsou sloučeniny obsahující jednovaznou skupinu halogenovou –X.

F     Je-li připojena k acyklickému uhlovodíkovému zbytku, jde o alkylhalogenidy, pokud je vázána přímo k aromatickému jádru, jde o arylhalogenidy.

F     Alkylhalogenidy s vyjímkou těch, kde je halogenový atom připojen přímo k uhlíkovému atomu násobné vazby, jak je tomu například u vinylchloridu CH2=CHCl, jsou mnohem reaktivnější než arylhalogenidy. Pro týž uhlovodíkový zbytek stoupá reaktivita od fluoridů k jodidům:    R¾F   <<   R¾Cl   <   R¾Br   <   R¾I

F     U halogenderivátů existují dva typy izomerie: izomerie polohová např. 1-chlorpropan a 2-chlorpropan a izomerie geometrická, např. 1,2-dichlorethen:

 

 

 

 

 
 


Reakce

Elektrofilní substituce Chlorace benzenu

Zdroj: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/

 

Schématický zápis

+

 

katalyzátor AlCl3

 

-HCl

Podrobný zápis

Chlorid hlinitý je Lewisova kyselina a přijímá tudíž chloridový anion

+

+

+

 

Vzniká chlorný kation , který je elektrofilním činidlem

+

 

 

 

 

 

 

 

 

-

+

Chlorný kation se napojuje na aromatický systém benzenu přes tzv. p komlex. Zjednodušeně a názorněji (i když poněkud nepřesně) se dá říci, že na jednu z dvojných vazeb (konjugovaného 6 -ti elektronového systému) se napojuje elektrofilní činidlo

+

Aromatické jádro přestalo existovat, na sousedním uhlíku od napadeného je kladný náboj (má pouze 3 vazby - 2 s uhlíky a jednu s vodíkem)- vznikl tzv. s komlex , je velká snaha obnovit stabilní aromatické jádro:

Při obnování stabilního aromatického jádra se odpojuje vodíkový kation a jím uvolněná vazba se zapojuje do jádra a tak opětně vzniká stabilní aromatický 6 elektronový kruh. Vznikl chlorbenzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-H+

 

Odštěpený vodíkový kation se napojuje na tetrachloridový anion a za vzniku chlorovodíku a chloridu hlinitého (ten tedy slouží jako katalyzátor) se rozbíhá další kolo reakce

H+

+

+

 

 

 

F     Reakce alkylhalogenidů mají většinou charakter nukleofilní substituce (hydroxidové ionty napadají uhlíkový atom s částečným kladným nábojem za vzniku nestálého bimolekulového komplexu, v němž přistupující  skupina OH- není ještě zcela připoutána a odstupující skupina I- odštěpena). A vedou k nejrůznějším derivátům. Proto jsou důležitými výchozími sloučeninami organických syntéz.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


F     Nukleofilní substituce ethylbromidu:

o       CH3CH2¾Br     ®OH-®   CH3CH2¾OH                      + Br-   ethanol

o       CH3CH2¾Br     ®CH2CH2O-®               CH3CH2¾O¾CH2CH3      + Br-   diethylether

o       CH3CH2¾Br     ®NH3®               CH3CH2¾N+H3Br-             ethylamoniumbrobid

o       CH3CH2¾Br     ®CN-®               CH3CH2¾CN                      + Br-   ethylkyanid

o       CH3CH2¾Br     ®SH-®                CH3CH2¾SH                       + Br-   ethanthiol

o       CH3CH2¾Br     ®H-®                  CH3CH2¾H                         + Br-   ethan

 

F     Při reakcích nukleofilních činidel, která mají též zásaditý charakter, je substituce, zejména substituce u terciárních halogenidů, provázena eliminací.

F     Alkyl- i arylhalogenidy reagují v přítomnosti diethyletheru s hořčíkem za vzniku velmi reaktivních organohořečnatých sloučenin, alkyl- nebo arylmagnesiumhalogenidů (Grinardovy sloučeniny -podle objevitele). Kov je v nich vázán přímo na uhlíkatý řetězec:  R¾X (halogenderyvát) +  Mg®(C2H5)2O®  R¾MgX (Grinardova sloučenina)

F     Methylchlorid, chlormethan CH3Cl (g) se užívá jako náplň do chladicích zařízení a jako methylační činidlo v organické syntéze.

F     Methylchlorid, dichlormethan CH2Cl2 (l) je významné rozpouštědlo nepolárních sloučenin.

F     Chloroform, trichlormethan CHCl3 (l) je rovněž rozpouštědlo nepolárních sloučenin. Dříve se používal k narkózám.

F     Chlorid uhličitý, tetrachlormethan CCl4 (l) slouží též jako rozpouštědlo a dřív byl používán jako hasivo.

F     Trichlorethylen, trichlorethen CCl2=CHCl (l) se používá k chemickému čištění.

F     Vinylchlorid, chlorethen CH2=CHCl (l) je surovinou pro výrobu plastu polyvinylchloridu.

F     Chloropren, 2-chlor-1,3-butadien CH2=CClCH=CH2 (l) slouží k výrobě chloroprenového kaučuku.

F     Chlorbenzen C6H5Cl (l) je surovinou k syntézám mnoha aromatických sloučenin.

F     Tetrafluorethylen, tetrafluorethen CF2=CF2 (g) se polymeruje na polytetrafluorethylen, jenž je podstatou plastu teflonu.

F     Jodoform, trijodmethan CHI3 (s) vzniká působením alkalického roztoku jodu na methylketony nebo acetaldehyd. Má dezinfekční účinky.

F     Freony mají nerozsáhlejší škodlivé důsledky v globálním měřítku ze všech halogenderivátů). Jsou to plynné nebo kapalné chlorfluorderiváty methanu a ethanu a našly rozsáhlé uplatnění pro svou stálost, nejedovatost a nehořlavost v chladicí technice a jako hnací plyny v aerosolových výrobcích. Jejich nebezpečí spočívá v jejich stálosti. Jeden radikál chloru může rozštěpit až 100 000 molekul O3.

F     CCl3F ®UV®CCl2F× + ×Cl                          ×Cl + O3 ® ClO× + O2

 

Souhrn

F     význam - rozpouštědla, insekticidy, plastické hmoty, chladírenství

F     vliv na přírodu a živé organismy, pojem kumulativní jed

F     charakteristické reakce, příprava a výroba, představitelé

 

F     kapaliny, rozpouštědla, v přírodě se nevyskytují, vyrábí se synteticky, působí jako kumulativní jedy, nerozpouštějí se ve vodě, ale v tucích, hromadí se v těle živočichů, jsou významné v průmyslu

F     jsou to sloučeniny obsahující jednovaznou skupinu halogenovou -X - ta je buď připojena k acyklickému uhlovodíkovému zbytku - alkylhalogenidy, nebo je navázána přímo k aromatickému jádru - arylhalogenidy

F     alkylhalogenidy jsou mnohem reaktivnější než arylhalogenidy, pro týž uhlovodíkový zbytek stoupá reaktivita od fluoridů k jodidům: R-F << R-Cl < R-Br < R-I

F     reakce alkylhalogenidů mají většinou charakter nukleofilní substituce a vedou k nejrůznějším derivátům

F     alkyl- i arylhalogenidy reagují v přítomnosti diethyletheru s hořčíkem za vzniku velmi reaktivních organohořečnatých sloučenin - Grignardovy sloučeniny - kov je v nich vázán přímo na uhlíkatý řetězec: R-X + Mg diethylether R-MgX (Grignardova sloučenina)

 

 

 

F     primární                                   sekundární                               terciární

F     příprava: halogenovodík + nenasycený uhl.

 

 

 

F     Eliminace, substituce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F     methylchlorid, chlormethan CH3Cl (g) - užívá se jako náplň do chladících zařízení a jako methylační činidlo v organické syntéze

F     methylendichlorid, dichlormethan CH2Cl2 (l) - významné rozpouštědlo nepolárních sloučenin

F     chloroform, trichlormethan CHCl3 (l) - rozpouštědlo nepolárních sloučenin, dříve se užíval k narkózám

F     chlorid uhličitý, tetrachlormethan CCl4 (l) - rozpouštědlo, dříve používán k hašení

F     trichlorethylen, trichlorethen CCl2=CHCl (l) - užívá se k chemickému čištění

F     vynilchlorid, chlorethen CH2CHCl (g) -surovinou pro výrobu PVC

F     chloropren, 2-chlor-1,3-butadien CH2CClCH=CH2 (l) - slouží k výrobě chloropropenového kaučuku

F     chlorbenzen C6H5Cl (l) - surovinou k syntézám mnoha aromatických sloučenin

F     tetrafluorethylen, tetrafluorethen CF2=CF2 (g) - polymeruje se na polytetrafluorethylen - teflon - snáší vysoké teploty

F     jodoform, trijodmethan CHI3 (s) - vzniká působením alkalického roztoku jodu na methylketony nebo acetaldehyd, je žlutý, voní po šafránu a má dezinfekční účinky

F     bromoform, tribrommethan CHBr3 - uklidňuje kašel

F     DDT, dichlórdifenyltrichlórethan - pesticid, kumulovaný jed