Názvosloví komplexních solí
Ligandy - přehled

komplexní anionty komplexní kationty neutrální komplexy
  název vzorec   název vzorce
1. hydrido- H- 21. sulfato- SO4-2
2. fluoro- F-1 22. sulfito- SO3-2
3. chloro- Cl-1 23. thiosulfato- S2O3-2
4. bromo- Br-1 24. hydrogensulfato- HSO4-1
5. jodo- I-1 25. hydrogensulfito- HSO3-1
7. oxo- O-2 26. karbonato- CO3-2
6. thio- S-2 27. nitrato- NO3-1
7. seleno- Se-2 28. nitrito- NO2-1
8. telluro- Te-2 29. fosfato- PO4-3
9. nitrido- N-3 30. hydrogenfosfato- HPO4-2
10. peroxo- (O2)-2 31. dihydrogenfosfato- H2PO4-1
10. hydrogenperoxo- (HO2)-1 32. aqua H2O
11 hyperoxo- (O2)-1 33. ammin NH3
12. hydroxo- (OH)-1 34. karbonyl CO
13. disulfido- (S2)-2 35. nitrosyl NO
14. trisulfido- (S3)-2      
15. polysulfido- (Sn)-2      
16. kyano- CN-1      
17.. thiokyanato- SCN-1      
18. kyanato- OCN-1      
19. hydrogensulfido-

též merkaptano-

(HS)-1      
20. hydrogenfluoro- (HF2)-1      

 

1. pentakarbonyl železa [Fe0(CO)50]0 ...[Fe(CO)5]
2. oktakarbonyl niklu [Ni0(CO)80]0...[Ni(CO)8]
3. tetraammin-dichloro-dioxoosmiový komplex [Os+VI(H2O)40Cl2-IO2-II]0...[Os(H2O)4Cl2O2]
4. trinitritokobaltitý komplex [Co+III(NO2)3-I]0...[Co(NO2)3]
5. tetraammin-bis(hydrogensulfito)ruthenatý komplex[Rus+VICl2-IO2-II]0...[RuCl2O2]
6. triammin-trinitritokobaltitý komplex [Co+II(NH3)30(NO2)3-II]0...[Co(NH3)3(NO2)3]
7. oktakarbonyl dikobaltu [Co20(CO)80]0...[Co2(CO)8]
8. nonakarbonyl diželeza [Fe20(CO)90]0...[Fe2(CO)9]
9. dodekakarbonyl triželeza [Fe30(CO)120]0...[Fe3(CO)12]
10. dimer pentakarbonylu rhenia [Re0(CO)50]20 ...[Re(CO)5]2
11. jodo-pentakarbonyl rhenný komplex [ReII(CO)50]0 ...[ReI(CO)5]
12. dihydroxo-dioxoosmiový komplex [Os+VI(OH)2-IO2-II]0...[Os(OH)2O2]
  název kation anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec
výsledný vzorec
1. tetrachloro-
-tris(hydrogensulfito)
ruthenan
měďnatý
Cu+2 [RuCl4(HSO3)3]-1
+II   -I
   
1   2
Cu+II[RuCl4(HSO3)3]2-I

Cu[RuCl4(HSO3)3]2

2. bis(thiosulfato)
stříbrnan
měďnatý
Cu+2 [Ag(S2O3)2]-3
+II   -III
   
3   2
Cu3+II[Ag(S2O3)2]2-III

Cu3[Ag(S2O3)2]2

3. tetranitrosyl-
-tetrathio
diželeznatan
měďnatý
Cu+2 [Fe2(NO)4S4 ]-4
+II   -IV
   
2   1
Cu2+II[Fe2(NO)4S4]-IV

Cu2[Fe2(NO)4S4]

4. tetranitrato
boritan
draselný
K+1 [B(NO3)4]-1
+I   -I
   
1   1
K+I[B(NO3)4]-I

K[B(NO3)4]

5. hexanitrito
kobaltitan
vápenatý
 
Ca+2 [Co(NO2)6]-3
+II   -III
   
3   2
Ca3+II[Co(NO2)6]2-III

Ca3[Co(NO2)6]2

6. tetrajodo
rtuťnatan
draselný
 
K+1 [HgI4]-2
+I   -II
   
2   1
K2+I[HgI4]-II

K2+I[HgI4]-II

7. disulfido-
-thio
zlatitan
měďnatý
Cu+2 [Au(S)2S]-1
+II   -I
   
1   2
Cu+II[Au(S)2S]2-I

Cu[Au(S)2S]2

8. jodo-
-pentakyano
kobaltitan
draselný
K+1 [CoI(CN)5]-3
+I   -III
   
3   1
K3+I[CoI(CN)5]-III

K3[CoI(CN)5]

9. tetrafluoro-
-oxo
chromičnan
měďnatý
Cu+2 [CrF4O]-1
+II   -I
   
1   2
Cu+II[CrF4O]2-I

Cu[CrF4O]2

přehled ligandů , komplexní anionty, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, go home
10. diammin-
-tetrakis(isothiokyanato)
chromitan
amonný
NH4+1 [Cr(NH3)2(NCS)4]-1
+I   -I
   
1   1
NH4+I[Cr(NH3)2(NCS)4]-I

NH4+I[Cr(NH3)2(NCS)4]-I

11. triaqua-
-triammin-
-hexachloro
platičitan
draselný
K+1 [Pt(H2O)3(NH3)3Cl6]-2
+I   -II
   
2   1
K2+I[Pt(H2O)3(NH3)3Cl6]-II

K2[Pt(H2O)3(NH3)3Cl6]

12. tetranitrosyl-
-dithio
diželeznan
draselný
K+1 [Fe2(NO)4S2 ]-2
+I   -II
   
2   1
K2+I[Fe2(NO)4S2]-II

K2[Fe2(NO)4S2]

13. hexakyano
železnatan
měďnatý
 
Cu+2 [Fe(CN)6]-4
+II   -IV
   
2   1
Cu2+II[Fe(CN)6]-IV

Cu2[Fe(CN)6]

14. hexakyano
železnatan
železitý
 
Fe+3 [Fe(CN)6]-4
+III   -IV
   
4   3
Fe4+III[Fe(CN)6]3-IV

Fe4[Fe(CN)6]3

15. hexakyano
železitan
železnatý
 
Fe+2 [Fe(CN)6]-3
+II   -III
   
3   2
Fe3+II[Fe(CN)6]2-III

Fe3[Fe(CN)6]2

16. tetrahydrido
boritan
lithný
 
Li+1 [BH4]-1
+I   -I
   
1   1
Li+I[BH4]-I

Li[BH4]

17. dekaaqua-
-tetrahydroxo
gallitan
draselný
K+1 [Ga(H2O)10(OH)4]-1
+I   -I
   
1   1
K+I[Ga(H2O)10(OH)4]-I

K[Ga(H2O)10(OH)4]

18. hexafluoro
hlinitan
sodný
 
Na+1 [AlF6]-3
+I   -3
   
3   1
Na3+I[AlF6]-III

Na3[AlF6]

  název kation anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec

výsledný vzorec

1. síran
triammin-
-monoaqua
kobaltitý
[Co(NH3)3(H2O)]+3 SO4-2
+III   -II
   
2   3
[Co(NH3)3(H2O)]2+III(SO4)3-II

[Co(NH3)3(H2O)]2(SO4)3

2. síran
tetraaqua-
-dihydroxo
železitý
[Fe(H2O)4(OH)2]+1 SO4-2
+I   -II
   
2   1
[Fe(H2O)4(OH)2]2+I(SO4)-II

[Fe(H2O)4(OH)2]2SO4

3. chlorid
tetraammin
měďnatý
[Cu(NH3)4]+2 Cl-1
+II   -I
   
1   2
[Cu(NH3)4]+IICl2-I

[Cu(NH3)4]Cl2

4. tetraoxo
fosforečnan
pentammin-
-monoazido
kobaltitý
 
[Co(NH3)5(N3)]+2 PO4-3
+II   -III
   
3   2
[Co(NH3)5(N3)]3+II(PO4)2-III

[Co(NH3)5(N3)]3(PO4)2

5. síran
hexaaqua
hlinitý
 
[Al(H2O)6]+3 SO4-2
+III   -II
   
2   3
[Al(H2O)6]2+III(SO4)3-II

[Al(H2O)6]2(SO4)3