Slovníček triviálních, technických aj. názvů

viz: http://xantina.hyperlink.cz/

Hledání: Ctrl + F

Triviální názvy karboxylových kyselin

Název Hlavní složka Chemický název (složení)
Alumina Al2O3 oxid hlinitý
Amalgam Hg + kov(y) kapalná nebo tuhá slitina rtuti s jedním nebo několika kovy (Ag, Au, Cu, Sn, Cd, Pb, Tl aj.)
Amatol(y) R-NO2 + NH4NO3 nitrosločeniny ve směsích s ledkem amonným
Anhydrit CaSO4 síran vapenatý
Antimonit Sb2S3 sulfid antimonitý
Aqua regia HNO3 + HCl směs konc. kys. dusičné a konc. kys. chlorovodíkové
Apatit Ca5(PO4)3F fluorotrifosforečnan vápenatý
Arsenik As2O3 oxid arsenitý
New Asfalt směs vyšších uhlovodíků destilační zbytek z vakuové destilace ropy
Austenit Fe + C tuhý roztok uhlíku v železe
Baryt BaSO4 síran barnatý
Berlinská modř Fe4[Fe(CN)6]3 hexakyanoželeznatan železitý
New Benzín lehký uhlovodíky s počtem atomů uhlíku 4 - 6  
New Benzín těžký uhlovodíky s počtem atomů uhlíku 8 - 11  
Běloba titanová TiO2 oxid titaničitý
Běloba zinková ZnO oxid zinečnatý
Bioplyn CH4 + CO2 obsahuje obvykle 65 – 75 % methanu, 25 – 35 % oxidu uhličitého a menší množství vodíku, dusíku a sulfanu.
Blejno zinkové (sfalerit) ZnS sulfid zinečnatý
Borax Na2B4O7 tetraboritan sodný
Bronz Cu + Sn (Pb, Al) dvou- i vícesložková slitina mědi s jinými kovy (cín, olovo, hliník) kromě zinku
Cassiův purpur Au zlato koloidné
New Činidlo Bayerovo KMnO4+Na2CO3 vodný roztok manganistanu draselného a uhličitanu sodného
Činidlo Meyerovo Cu2[HgI4] tetrajodortuťnatan mědný
Činidlo Nesslerovo K2[HgI4] tetrajodortuťnatan draselný
Čpavek NH3 amoniak
DDT   p,p'-dichlordifenyltrichlorethan
(insekticidní přípravek)
Diamant1 C modifikace uhlíku
Dural Al + Cu + Mg + Mn slitina hliníku s mědí, hořčíkem a manganem
Dynamit nitroglycerin křemelinová hlinka napuštěná nitroglycerinem
Fosgen COCl2 dichlorid kyseliny uhličité
Galenit PbS sulfid olovnatý
Grafit1 C modifikace uhlíku
Hnědel Fe(OH)3 hydroxid železitý
Chloroform CHCl3 trichlormethan
Jodoform CHI3 trijodmethan
Kalomel Hg2Cl2 chlorid rtuťný
Kamence MIMIII(SO4)2.12 H2O
MI: Na, K, Rb, Tl aj.
MIII: Al, Cr, Fe aj.
např., KAl(SO4)2.12H2O - dodekahydrát síranu draselno-hlinitého
Karlovarka
(Glauberova sůl)
Na2SO4 . 10H2O dekahydrát síranu sodného
Kazivec (fluorit) CaF2 fluorid vápenatý
Korund Al2O3 oxid hlinitý
Kryolit Na3AlF6 hexafluorohlinitan sodný
Křemen SiO2 oxid křemičitý
Křemenné sklo SiO2 oxid křemičitý
Křída CaCO3 uhličitan vápenatý
Kyz měděný
(chalkopyrit)
CuFeS2  
Lapis AgNO3 + KNO3 ztavená směs dusičnanu stříbrného a draselného
Ledek chilský NaNO3 dusičnan sodný
Ledek draselný KNO3 dusičnan draselný
Louh draselný KOH hydroxid draselný
Louh sodný NaOH hydroxid sodný
Louh žíravý NaOH hydroxid sodný
Lučavka Leffortova ("lučavka obracená") 3 HNO3 konc. + 1 HCl konc. 3 díly konc. kys. dusičné a
1 díl konc. kys. chlorovodíkové
Lučavka královská 1 HNO3 konc. + 3 HCl konc. 1 díl konc. kys. dusičné a
3 díly konc. kys. chlorovodíkové
Malachit Cu2CO3(OH)2  
Markazit FeS2 disulfid železnatý (kosočtverečný nerost)
New Mazut směs vyšších uhlovodíků destilační zbytek z atmosférické destilace ropy
Minium
(suřík)
Pb3O4
(2PbO.PbO2)
oxid olovnato-olovičitý
Mohrova sůl (NH4)2Fe(SO4)2 síran železnatoamonný
Mosaz Cu + Zn slitina mědi se zinkem
Mosaz niklová (alpaka) Cu + Zn + Ni slitina s obsahem 58 – 66 % Cu, 11 – 26 % Ni, zbytek Zn
Mramor CaCO3 uhličitan vápenatý
Mydlo sklařské MnO2 oxid manganičitý
Našater NH4Cl chlorid amonný
Ocet CH3COOH octová kyselina (ethanová kyselina)
Okr chromový Cr2O3 oxid chromitý
New Olej plynový uhlovodíky s počtem atomů uhlíku 15 - 24  
Oleum 25-65 % roztok SO3 v H2SO4  
Ozon2 O3 modifikace kyslíku
Pekelní nickamínek AgNO3 dusičnan stříbrný
New Petrolej uhlovodíky s počtem atomů uhlíku 10 - 18  
Písek SiO2 oxid křemičitý
Prach černý KNO3 + S + C mechanická směs draselného ledku (75 %), síry (15 %) a dřevěného uhlí (10 %)
Pyrit FeS2 disulfid železnatý (krychlový nerost)
Pyrosíran S2O72- disíran
Rumělka HgS sulfid rtuťnatý
Sádra CaSO4 . 1/2 H2O hemihydrát síranu vápenatého
Sádrovec CaSO4 . 2 H2O dihydrát síranu vápenatého
Salajka Na2CO3 uhličitan sodný
Salmiak NH4Cl chlorid amonný
Sfalerit ZnS sulfid zinečnatý
Silikagel SiO2 oxid křemičitý
Síra roubiková S síra
Sírné mleko S síra; suspenze síry, která se přípravuje srážením
Sírný květ S síra; vzníká sublimací síry
Skalice bílá ZnSO4 . 7H2O heptahydrát síranu zinečnatého
Skalice modrá
(kada, modrý nickamínek)
CuSO4 . 5H2O pentahydrát síranu měďnatého
Skalice zelená FeSO4 . 7H2O heptahydrát síranu železnatého
Soda Na2CO3 uhličitan sodný
Soda jedlá NaHCO3 hydrogenuhličitan sodný
Solanka NaCl chlorid sodný, nasycený roztok
Solná kyselina HCl kyselina chlorovodíková
Sublimat HgCl2 chlorid rtuťnatý
Sublimat žíravý HgCl2 chlorid rtuťnatý
Suřík
(minium)
Pb3O4
(2PbO.PbO2)
oxid olovnato-olovičitý
Sůl kamenná NaCl chlorid sodný
Sůl kuchyňská NaCl chlorid sodný
Superfosfát Ca(H2PO4)2 + CaSO4 dihydrogenfosforečnan vápenatý ve směsi se síranem vápenatým
Superfosfát dvojitý Ca(H2PO4)2 dihydrogenfosforečnan vápenatý
Sylvín KCl chlorid draselný
Těžká voda D2O deuteriumoxid (deuterium je izotop vodíku 2H)
Thurnbullová modř Fe3[Fe(CN)6]2 hexakyanoželeznatan železnatý
Teflon (PTFE) (-CF2-CF2-)n polytetrafluorethylen
Tritol, TNT trinitrotoluen
Vápenec CaCO3 uhličitan vápenatý
Vápno dusíkaté CaCN2 kyanamid vápenatý
Vápno hašené Ca(OH)2 hydroxid vápenatý
Vápno chlorové Ca(ClO)2 + CaCl2 +
Ca(OH)2
cměs chlornanu, chloridu a hydroxidu vápenatého
New Vápno natronové NaOH hydroxid sodný
Vápno nehašené CaO oxid vápenatý
New Voda vápenná Ca(OH)2 hydroxid vápenatý (vodný roztok)
New Voda bromová Br2 brom (vodný roztok)
Vodka C2H5OH ethanol (40 - 42 % vodný roztok)


1 - diamant a grafit nejsou triviální názvy, ale názvy modifikaci uhlíku.
2 - ozon neni triviální název, ale název modifikaci kyslíku.

 

Slovníček minerálů a hornin

Hledání: Ctrl + F

Název Chemické složení
Apatit Ca5(PO4)3F  
Baryt BaSO4 síran barnatý
Bauxit AlO(OH)  
Brucit Mg(OH)2 hydroxid hořečnatý
Celestit SrSO4 síran strontnatý
Cínovec (kasiterit) SnO2 oxid ciničitý
Dolomit MgCO3 . CaCO3  
Fluorit (kazivec) CaF2 fluorid vápenatý
Fosforit    
Chalkopyrit CuFeS2  
Chalkozin Cu2S sulfid měďný
Galenit PbS sulfid olovnatý
Korund Al2O3 oxid hlinitý
Kryolit Na3AlF6 hexafluorohlinitan sodný
Magnezit MgCO3 uhličitan hořečnatý
Pyrit FeS2 sulfid železnatý
Rumìlka (cinabarit) HgS sulfid rtuťnatý
Rutil TiO2
Sfalerit ZnS sulfid zinečnatý