Chemie - otázky pro opakovací písemnou práci, 6. ročník osmiletého studia, červen

 1. Jaké známe funkční deriváty karboxylových kyselin? Názvy a obecné vzorce!
 2. Připravte kyselinu s dvaceti uhlíky oxidací vhodného parafínu. Uveďte všechny předpokládané produkty této reakce
 3. Připravte kyselinu tereftalovou. Rovnici.
 4. Připravte kyselinu maleinovou. Rovnici.
 5. Použijte Grignardovo činidlo na přípravu karboxylové kyseliny s čtyřmi uhlíky. Vzpomenete si na její triviální název? Nápověda: smrdí
 6. Napište vzorec karboxylové kyseliny, která zapáchá a karboxylové kyseliny bez zápachu. Nazvěte tyto kyseliny a porovnejte jejich sílu.
 7. Připravte metaldehyd a uveďte jeho využití!
 8. Popište rovnicí důkaz aldehydů pomocí Fehlingova činidla.
 9. Co vzniká oxidací acetonu? Popište chemickou reakcí.
 10. Jaké známe substituční deriváty karboxylových kyselin? Názvy a obecné vzorce!
 11. Připravte kyselinu s pěti uhlíky z vhodného alkenu. Uveďte všechny předpokládané produkty této reakce.
 12. Připravte kyselinu benzoovou. Rovnici.
 13. Připravte kyselinu ftalovou. Rovnici.
 14. Oxidací krotonaldehydu připravíte kyselinu krotonovou. To je vskutku jasné, že? Nuže, popište tento děj chemickou rovnicí!
 15. Napište vzorec pevné karboxylové kyseliny a kapalné karboxylové kyseliny. Nazvěte tyto kyseliny a porovnejte jejich sílu.
 16. Připravte trioxan a uveďte jeho využití!
 17. Popište rovnicí důkaz aldehydů pomocí Tollensova činidla (nápověda: dalo se při tom umazat)
 18. Co vzniká reakcí alkoholu a aldehydu? Popište konkrétní reakcí.
 19. Připravte acetonitryl. Popište tuto zajímavou reakci rovnicí. Nejlépe chemickou!
 20. Připravte amid kyseliny octové. Popište tuto zajímavou reakci rovnicí. Nejlépe chemickou!
 21. Reesterifikací připravte fenyl ester kyseliny máselné. Popište tuto zajímavou reakci rovnicí. Nejlépe chemickou!
 22. Esterifikací připravte fenyl ester kyseliny máselné. Popište tuto zajímavou reakci rovnicí. Nejlépe chemickou!
 23. Napište reakční schema kyselé hyrdolýzy tuku.
 24. Napište reakční schema reakce fenolu a máselnananhydridu.
 25. Popište reakcí vznik anhydridu kyseliny octové z nějaké sodné soli.
 26. Jak reaguje acylchlorid s amoniakem? A jak s alkoholem? A jak jsi na tom s alkoholem Ty? A jak s vodou?
 27. Umíš připravit ftalanhydrid z ftalanu sodného? Ano? A jak se to tedy dělá?
 28. Jak probíhá hydrolýza solí karboxylových kyselin? Popiš rovnicí!
 29. Připrav kyselinu adipovou!
 30. Připrav kyselinu šťavelovou.
 31. Připrav kyselinu octovou.
 32. Připrav kyselinu maleinovou.
 33. Připrav pentanovou kyselinu z Grignardova činidla.
 34. Připrav benzaldehyd oxidací čehosi aromatického.
 35. Trimeruj acetaldehyd! Na co se produkt vzniklý touto reakcí používá? Jak se jmenuje?
 36. Tetrameruj ethanal!
 37. Jak vypadá acetál? Jak vzniká?
 38. Jak vypadá poloacetál? Jak vzniká?
 39. Těšíš se na prázdniny? Jsi dobře připraven na tuto písemku? Ano?