Chemie, 2. ročník 4letého studia

Opakovací otázky 1. pololetí

 1. Napiš rovnici přípravy oxidu uhelnatého
 2. Jak reaguje karbid vápníku s vodou?
 3. Dokaž chemickou rovnicí, že oxid uhelnatý je velmi reaktivní a je silné redukční činidlo
 4. Jak se připravuje křemík?
 5. Výroba křemíku
 6. Jaké jsou základní látky pro výrobu skla?
 7. Co je to borax (vzorec + jiný název)
 8. Příprava boru (rovnice + popis)
 9. Rovnice reakce kyseliny dusičné a boru
 10. Co je to bauxid a co kryolit?
 11. Výroba hliníku
 12. Jak reaguje hliník s kyselinou solnou?
 13. Jak reaguje hliník s kyselinou sírovou?
 14. Co jsou to aluminotermické reakce? Uveď příklad!
 15. Jak vzniká oxid hlinitý?
 16. Jak reaguje oxid hlinitý s hydroxidem sodným?
 17. Jaké znáš modifikace cínu?
 18. Výroba cínu (rovnice)
 19. Výroba olova
 20. Jak reaguje olovo s kyselinou sírovou?
 21. Jak se vyrábí sodík?
 22. Jak reaguje sodík s vodou?
 23. Napiš obecně, jak reagují alkalické kovy s vodíkem. Co se stane, přidáme-li pak vodu?
 24. Jak reagují alkalické kovy se sírou?
 25. Jaký vzorec má soda? Jak se soda vyrábí? K čemu se užívá? Co je to jedlá soda?
 26. Výroba hořčíku
 27. K čemu se hořčík používá? (popiš chemickou rovnicí)
 28. Vzorec sádry (suchá i s vodou)
 29. Jak reaguje vápník s vodou?
 30. Popiš rovnicí hašení vápna
 31. Jak vznikají krápníky?
 32. Jak se vyrábí oxid vápenatý?
 33. Rovnice výroby vápníku
 34. Co je to flotace?
 35. Rovnice reakce molybdenitu s kyslíkem
 36. Jak se rozpouští molybden v koncentrované kyselině dusičné? (popiš rovnicí)
 37. Napiš 4 vzorce a názvy sloučenin molybdenu
 38. Jak se vyrábí wolfram?
 39. K čemu se wolfram používá?
 40. Co je to ferowolfram?
 41. Co je to burel?
 42. Rovnice přípravy manganu
 43. Jak reaguje burel s hliníkem?
 44. K čemu se používá burel?
 45. Co je to KMnO4 a k čemu se používá (triviální název!)
 46. Jak se mění charakter oxidů s jejich rostoucím oxidačním číslem? (platí to pro oxidy mangan i pro mnohé jiné oxidy)
 47. Co je to intermediární oxid? Uveď jeden příklad!
 48. Sádrovec – vzorec
 49. Ilmenit – vzorec
 50. Příprava chromu (popiš rovnicí, zvol jinou přípravu než aluminotermickou)
 51. Aluminotermická příprava chromu
 52. Jak reaguje chrom s halogeny?
 53. Jak reaguje chrom se sírou? 
 54. Jak reaguje chrom s dusíkem? 
 55. Jak reaguje chrom s uhlíkem?
 56. Jak se rozpouští chrom v kyselině solné?
 57. Jaké znáš slitiny chromu?
 58. Vzorec pyritu
 59. Vzorec hnědelu
 60. Vzorec krevelu
 61. Vzorec magnetovce
 62. Jaký vzorec má siderit? A jaký vzorec má ocelek?
 63. Popiš části vysoké pece
 64. Rovnice nepřímé redukce železné rudy
 65. Rovnice přímé redukce železné rudy
 66. Jaký typy koroze znáš?
 67. Vzorec zelené skalice
 68. Rovnice přípravy hydroxidu železnatého
 69. Jak vzniká oxid železitý (popiš rovnicí)
 70. Popiš rovnicí reakci železa a kyseliny sírové
 71. Co se bude dít při zahřívání uhličitanu železnatého? Popiš rovnicí!
 72. Napiš vzorec a chemický název žluté krevní soli
 73. Vlastnosti a použití kobaltu
 74. Rovnice přípravy niklu
 75. Jaké má nikl vlastnosti a použití?
 76. Co je to elektronegativita?
 77. Popiš rovnicemi výrobu kyseliny sírové!
 78. Příprava křemíku
 79. Jaký vzorec má silicid?
 80. Proč se prvky skupiny 1. A dobře slučují s halogeny?